Med veterinærer

Oppdatert 25.05.2023

I NOAH jobber veterinærer både som ansatte og frivillige. NOAHs veterinærer bidrar i konkrete redningsprosjekter, og NOAH øker bevisstheten blant norske veterinærer om hvordan de kan utgjøre en forskjell for hjemløse dyr.

NOAHs veterinærer har deltatt i flere kastreringsaksjoner for hjelp av hjemløse katter. Men for at den norske veterinærstanden skal utgjøre en reell forskjell for hjemløse dyr, handler dette om å dele kunnskap og påvirke holdninger. NOAH oppfordrer derfor veterinærer til å inkorporere noen enkle prinsipper i sin praksis som vil utgjøre en stor forskjell for katters velferd i Norge:

  • Aktivt anbefale kastrering og ID-merking av katt: Alle norske veterinærer kan gjøre en forskjell ved å møte katteeiere med informasjon om hvor viktig kastrering, og også ID-merking, er - ikke bare for deres egen katt, men for alle katter. Ved å informere eiere av ukastrerte, drektige katter og katter med unger, om hjemløshetsproblematikken og grunnene til kastrering, vil holdninger endres. Veterinærforeningens prinsipputtalelse sier at "når dyreeiere ikke klarer å hindre at katten får uønskede kattungekull og vil ha veterinær til å avlive disse bør veterinæren sterkt oppfordre dyreeier til å kastrere kattemor". 1  NOAH mener at oppfordringenn om kastrering bør komme også der kullet fremstår som ønsket. Mange "ønskede" kattunger ender opp som hjemløse etter en kort stund, eller "tar" et hjem fra en voksen forlatt katt.

"Når dyreeiere ikke klarer å hindre at katten får uønskede kattungekull og vil ha veterinær til å avlive disse bør veterinæren sterkt oppfordre dyreeier til å kastrere kattemor". Den Norske Veterinærforenings prinsipputtalelse (2008)

  • Fremme tidlig-kastrering: Veterinærer som arbeider med hjemløse dyr, vet hvor viktig formeringskontroll er for å unngå lidelse og redde liv. I mange land er det derfor ren rutine å kastrere katter allerede ved 12 ukers alder (noen steder tidligere). Ved å innarbeide dette i sitt kliniske arbeid, kan veterinærer bidra til at kattunger som kommer til nye hjem allerede er kastrerte og merket, og unngå den vanligste årsaken til at eide katter bidrar til den hjemløse populasjonen: Unge ukastrerte katter som roter seg bort. Forskning viser at inngrepet blir mindre, oppvåkningstiden kortere og påkjenningen betydelig lavere for en katt på 3 måneder enn for et voksent dyr, og det er ingen bivirkninger av å kastrere dyr svært tidlig. 2  Den Norske Veterinærforenings prinsipputtalelse (2008) sier: "I den vitenskapelige litteraturen er det ikke noe som tyder på uheldige bivirkninger av å kastrere katter helt ned til 7 ukers alder sammenlignet med 7 måneders alder." 3
Veterinær Siri Martinsen i NOAH chip-merker to 3 måneders kattunger som nettopp er kastrert og øremerket. Foto: NOAH
Veterinær Siri Martinsen i NOAH chip-merker to 3 måneders kattunger fra en kattekoloni, som nettopp er kastrert og øremerket. Foto: NOAH
  • Informere seg om "best practice" for TNR-katter: Veterinærer bør sette seg inn i hvordan hjelpe katter i TNR/omsorgsprogram. Behandling av sky katter som skal settes ut igjen i sitt revir, krever litt andre veterinærteknikker enn behandling av eide katter. Stikkord er trygge og humane håndteringsteknikker for sky katter og kastrering av hunnkatter med minimalt operasjonssår og intrakutan sutur som ikke krever sårbeskyttelse eller tagning av sting. Ved å ha en positiv holdning til og kunnskap om "best practice" for behandling av sky katter, kan flere veterinærer være gode støttespillere for omsorgspersoner/organisasjoner som driver omsorgsprogram.

"I den vitenskapelige litteraturen er det ikke noe som tyder på uheldige bivirkninger av å kastrere katter helt ned til 7 ukers alder sammenlignet med 7 måneders alder." Den Norske Veterinærforenings prinsipputtalelse (2008)

  • Nekte avliving av friske dyr: Ved å nekte avliving av friske dyr, kan veterinæren bidra til holdningsendring. Mens mange veterinærer allerede gjør dette, og heller bidrar med råd og veiledning for omplassering, mener andre at det ikke er deres oppgave å nekte avlivinger - og eiere da kan risikere å avlive ulovlig. NOAH mener imidlertid at veterinærens stillingstagende mot avliving av friske dyr er et vesentlig skritt i retning av nødvendige holdningsendringer. Det er ikke uvanlig at mennesker skaffer seg dyr for hyggens skyld, for så å avlive dem når ferie eller andre forhold gjør dyreholdet upraktisk - men så skaffer seg dyr igjen kort tid etter. Avliving av hele kull med kattunger når de er blitt "for store" forekommer også fortsatt. Dersom en slik "bruk- og kast"-holdning til dyr skal kunne foregå uten innvendinger fra veterinærer, bidrar det ikke til å heve kattens status. Dumping av dyr, eller trusler om manuell avliving er ulovlig, og skal derfor anmeldes.
  • Spesialpriser for hjelpearbeid: I flere land er det nå egne spesialiserte lavkostnads-kastreringsklinikker, med spesialtilbud for de som tar seg av hjemløse dyr. Flere norske veterinærer bidrar også med kastreringskampanjer og spesialpriser for hjelpeorganisasjoner for dyr. NOAH oppfordrer til dette. Veterinærer kan utgjøre en stor forskjell ved å bidra med sin nødvendige kompetanse til den samfunnsinnsatsen frivillige hjelpeorganisasjoner for dyr gjør.

NOAHs brev til norske veterinærklinikker.

  1.  vetnett.no/hva-mener-dnv
  2.  avma.org/news/journals/collections/pages/avma-collections-spayneuter.aspx
  3.  vetnett.no/hva-mener-dnv