Med kommuner

Oppdatert 25.05.2023

NOAH arbeider for at kommuner og lokalpolitikere skal respektere hjemløse dyrs rettigheter, og støtte opp om omsorgsprogram/TNR. Vi ønsker et Norge med kattevennlige byer og kommuner som setter dyrenes behov i sentrum.

I flere norske kommuner praktiseres avliving av hjemløse katter, til tross for at det svært sjelden er lovhjemmel for "aksjonene". 1 Disse aksjonene reduserer ikke bestandene av hjemløse katter, men holder dem tvert imot ved like og viderefører problematiske holdninger om at katter ikke er verdt å bruke penger på.

Men et samfunn som bryr seg om dyr, hjelper dyr som trenger hjelp - det avliver dem ikke. NOAH arbeider derfor med å informere norske kommuner og lokalpolitikere om TNR/omsorgsprogram.

"Et samfunn som bryr seg om dyr, hjelper dyr som trenger hjelp - det avliver dem ikke."

Vi holder foredrag for kommuner og informerer om hvordan hjemløse katter kan tas hånd om på en dyrevennlig måte. Vi anmelder kommuner og andre aktører som bedriver lovstridige avlivingsaksjoner. Og vi foreslår for lokalpolitikere hvordan de kan bruke kommunale midler på hjelp isteden for avliving.

Katten "Stallgutten" skal slippes ut etter kastrering til et omsorgsprogram initiert av NOAH. Foto: NOAH
Katten "Stallgutten" skal slippes ut etter kastrering, til et omsorgsprogram initiert av NOAH. Foto: NOAH

For å være en kattevennlig by/kommune må lokale myndigheter:

  • Avstå fra avlivingsaksjoner: Kommunen må ikke tillate eller selv utføre avlivingsaksjoner for hjemløse katter.
  • Fremme adopsjon, fraråde avl: Informasjonskampanjer årlig om viktigheten av kastrering og ID-merking av katter kan publiseres på kommunens nettsider, samt oppfordring til folk om å adoptere fra omplasseringsorganisasjoner, og fraråde folk å drive avl på katter.
  • Avsette midler til TNR: Kommunen kan avsette et beløp årlig til bruk for kastreringsaksjoner av katter som skal inngå i omsorgsprogram for ute-levende katter. Dette kan gjøres i samarbeid med dyrevernorganisasjoner eller hjelpegrupper for lokale katter. Penger skal øremerkes kastrering, nødvendig veterinærbehandling og bygging av varmehus til katter. Penger skal ikke gå til avliving av katter. Kun katter som er så fysisk syke/skadde at de ikke kan bli friske, skal kunne avlives - og slik avliving vil da dekkes av Mattilsynet iht Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 2. Sky katter skal ikke avlives - omsorgsprogram er nettopp til for ivaretakelse av sky katter som ikke er umiddelbare kandidater for omplassering.
  • Samarbeide: Kommuner og byer bør samarbeide med dyrevernorganisasjoner som driver og/eller initierer omsorgsprogrammer for ute-levende katter.
  • Vurdere midler til hjelpesentre: Kommuner må gjerne også avsette et beløp årlig som skal gå til arbeid med omplassering av dyr i kommunen, og til steder hvor slike dyr ivaretas. Kommunen skal sikre at organisasjonene som mottar penger sikrer at dyr faktisk får gode hjem, og at ikke organisasjonen avliver dyr som er friske og vil kunne omplasseres eller ivaretas i et omsorgsprogram.

NOAH sender årlig ut brev til norske kommuner, oppfordrer til å ha følgende tekst på kommunens nettside.

"Kattens status i samfunnet har økt vesentlig de siste ti årene, og samfunnet har et etisk ansvar for eierløse/forvillede katter." Bjarne O. Braastad, professor i etologi ved NMBU og spesialist på katteadferd

  1. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/hvordan_kan_vi_unngaa_hjemlose_katter.1448
  2. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-17-330